Verslag bijeenkomst vestiging Kosovotribunaal RaamwegVerslag
september 2016 19:30 – 21.00
Raamweg 47, Den Haag

Aanwezig Namens Kosovo Specialist Chambers: 
Guido Acquaviva – plaatsvervangend griffier 
Mike Pottinger – hoofd facilitaire zaken

Namens Gemeente Den Haag: 
Irene Bikker - projectleider 
Fernand de Beaumont - verkeerskundige

Namens Rijksvastgoedbedrijf: 
Petra Lutke Schipholt – projectleider 
Fokke van Dijk - architect

1. Opening en inleiding
Petra Lutke Schipholt van het Rijksvastgoedbedrijf heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij stelt de aanwezige projectbetrokken voor. Ook blikt ze vooruit op de agenda van deze eerste bijeenkomst voor omwonenden van project Renovatie Raamweg te Den Haag.

2. Presentatie Kosovo Specialist Chambers en Rijksvastgoedbedrijf 
Guido Acquaviva (KSC) introduceert zijn organisatie kort aan de aanwezigen. Fokke van Dijk (RVB) licht het ontwerp toe en Petra Lutke Schipholt (RVB) vertelt over de planning en de bouwfase. De volledige presentatie wordt als bijlage bij het verslag verstrekt.

3. Vragen
V. Wat zijn de werktijden? 
A. Bouwwerkzaamheden volgens de verordening van de gemeente Den Haag van maandag t/m zaterdag van 7.00 t/m 19.00 zijn toegestaan.
R. De bewoners willen het artikel uit de verordening graag toegestuurd krijgen. De gemeente zal dit als bijlage bij het verslag toevoegen. De bewoners ervaren nu al overlast van de werkzaamheden van het Shellgebouw. Vooral de werkzaamheden op zaterdag zijn hinderlijk.

V. Verzoek van de bewoners is om van te voren goed na te denken over de bouwvolgorde om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld eerst werkzaamheden binnen uitvoeren en daarna pas ramen of gevels eruit. 
A. Het RVB geeft aan dat er geen gevels uit gehaald worden.

V. Hoeveel mensen komen er bij de rechtbank te werken? 
A. Maximaal 350 personen, dit is afhankelijk van het aantal rechtszaken.

V. Komt er een uitbreiding van de huidige parkeerplaatsen? En zo ja wordt hiervoor het groen aangetast? 
A. Het RVB geeft aan dat er een uitbreiding is die op het terrein zelf wordt opgelost, hiervoor wordt geen groen aangetast.

V. Worden er parkeervergunningen uitgegeven? 
A. Gemeente Den Haag geeft aan dat hier normen voor gelden. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal werkers en de aanwezige parkeerplaatsen op het eigen terrein. 
R: Een bewoonster geeft aan dat toen Europol in het gebouw zat er ook nooit parkeerproblemen waren en dat er een heel groot deel van de medewerkers van Europol met de tram kwam. Een andere bewoonster geeft aan dat zij het parkeerterrein van Europol wel altijd heel erg vol vond staan.

V. Wat voor status hebben de medewerkers van de rechtbank? 
A. KSC beantwoordt dat sommige medewerkers de status CD of BN krijgen. Binnen de rechtbank hebben ze de regel dat de wet in Nederland van toepassing is voor alle medewerkers van KSC ongeacht de status. Iedereen moet zich aan deze regels houden.

V. Kan de gemeente de norm zoals bij ICC gedaan is hier ook zomaar aanpassen? 
A. Gemeente Den Haag antwoordt dat de norm nooit zomaar aangepast kan worden, de norm staat vast. Wel kan met goede argumenten van de parkeerbehoefte die volgt uit de toepassing van de parkeernorm afgeweken worden. 

V. Wanneer wordt het ontwerp ingediend bij Welstand? 
A. Het RVB geeft aan dat het ontwerp al informeel bekend is bij Welstand. De definitieve aanvraag gaat tegelijk met de indiening van de omgevingsvergunning van de aannemer mee. 

V. Bewoners willen graag ge├»nformeerd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt ingediend. 
A. Gemeente Den Haag zal aanwezigen en de wijkvereniging op de hoogte brengen zodra het plan wordt ingediend. (Actie: gemeente Den Haag) 
- Vergunningen en besluiten over o.a. verkeer, bouw, sloop, groen etc. vindt u op https://overuwbuurt.overheid.nl/. Aan de hand van postcode/ adres kunt u automatische meldingen instellen en ontvangen. Let wel: specifieke zaken project Raamweg zijn vertrouwelijk.

V. Worden er bomen gekapt? 
A. Het RVB geeft aan dat de boom, die over de sloot hangt en de bomen op de binnenplaats om deze te kunnen bebouwen tot zittingszaal worden gekapt en dat er daarnaast vooral achterstallig groenonderhoud gepleegd zal worden.

V. Is het plan in strijd met het bestemmingsplan? 
A. Het RVB geeft aan dat het ontwerp grotendeels past in het bestemmingsplan. Er is een aantal afwijkingen: - Hoogte van het hek; - Goothoogte van de uitbreiding; - Entreesluis gehechten komt buiten het bebouwingsvlak.

V. Bij een ander project werd gesproken over een bebouwingsvolume die niet overschreden mag worden. Wordt met de bovenstaande aanpassingen zoals de goothoogte dit nu wel overschreden? 
A. Het RVB licht toe dat het bestemmingsplan niet spreekt over een bebouwingsvolume maar over een maximale bebouwingspercentage. Deze wordt niet overschreden.

V. Wordt er milieuvriendelijk gebouwd? 
A. Het RVB geeft aan dat het pand grotendeels wordt gerenoveerd door hergebruik van materialen. Voor de uitbreiding is tevens goed nagedacht zodat er zo min mogelijk verspilling is.

V. Er zijn op het moment en in de komende periode veel (bouw)werkzaamheden gepland, wordt dit ook op elkaar afgestemd? Bijvoorbeeld de rioolwerkzaamheden wordt dit afgestemd op de werkzaamheden van dit project en wat wordt de omleidingsroute voor het bouwverkeer als het riool wel tijdens de bouw van Raamweg 47 uitgevoerd wordt? Komt de omleidingsroute dan door onze straten? 
A. Gemeente Den Haag geeft aan dat de diverse werkzaamheden op elkaar zal worden afgestemd, zodat er zo min mogelijk overlast is.

4. Formulier en Sluiting 
Aanwezigen worden verzocht hun gegevens achter te laten, zodat zij het verslag en de presentatie toegestuurd krijgen. Namens het hele projectteam bedankt Petra Lutke Schipholt iedereen voor hun interesse en aanwezigheid. Een volgende keer is voorzien in het eerste kwartaal van 2017 als de contractant de planning van de bouw gereed heeft.