Februari nummer online


Het februari-nummer van ons wijkblad staat online. U kunt alle nummers in het terugvinden op deze pagina. Voor het februari-nummer kunt u ook op de afbeelding hierboven klikken.

Nieuwe gebiedsvisie Internationale Zone


Wat vind jij belangrijk? Een snelle OV verbinding naar het Centraal Station? Meer kleinschalige horeca in het World Forum gebied? Of een betere fietsverbinding tussen Centrum en Scheveningen?

Tot 1 maart kun je meepraten op het online platform van de gebiedsvisie Internationale Zone. Via dit platform nodigt de Gemeente Den Haag iedereen uit die zich betrokken voelt bij de Internationale Zone – van buurtbewoners tot werknemers van internationale organisaties – om aan te geven wat voor jou belangrijk is in de Internationale Zone.

Via deze link naar de website.

Dementie en veranderend gedrag

Evita Lokaal in het Benoordenhout organiseert op woensdag 13 februari een
lezing over ‘Dementie en veranderd gedrag’.

De lezing wordt verzorgd door GZ/neuropsycholoog dr. Caroline Jurgens. Welke veranderingen komen zoal voor? Hoe kunt u als patiënt of als naaste omgaan met veranderingen in gedrag bij dementie? Zoals altijd is er ook ruimte voor uw vragen.

Heeft u belangstelling voor deze lezing, meld u zich dan aan via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Aanvang: 10.00 uur

Einde: 12.00 uur

Kosten: €10,- (incl. koffie/thee en wat lekkers)

Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Evita Lokaal vindt u aan de Van Alkemadelaan 309A (goed bereikbaar met bus 20 en 23).

Booming B’Benoordenhout

Uitnodiging voor de zevenenvijftigste wijkborrel the sixties op

donderdag 7 februari
aanvang 17.00 uur
in
“café” paul gabriël
(paul gabriëlstraat sixty)

Het jaar 2019 staat bij de Sixties in het teken hoe meer zielen hoe meer vreugd. De Sixties bestaan al bijna vijf jaar en worden ervaren als een ongedwongen aangenaam samenzijn. Wij mikken niet op een massale happening maar wij verzoeken jullie vrienden en bekenden in jullie omgeving te stimuleren om de Sixties te bezoeken. Er is geen leeftijdsgrens. Sixties slaat op de muziek die er gedraaid wordt en brengen ons in herinnering de vele veranderingen die in die tijd plaatsvonden zoals: popconcerten, dolle mina enz. de borrel is voor iedereen en wie zich geroepen voelt om muziek, een verhaal of anderszins met ons te delen kan het podium betreden. Gezien de borrel 12 keer per jaar plaatsvindt en men kan insteken wanneer dat past is enige uitbreiding ons streven.
Voor alle duidelijkheid: de borrel is voor alle wijkbewoners, maar de nadruk ligt op 50-plus. Mochten vrienden c.q. wijkbewoners belangstelling hebben neem hen mee.

Ons streven is om tijdens iedere borrel een podium te bieden aan een wijkbewoner. Wij denken aan korte intermezzo’s van live muziek, voordrachten van gedichten, een boeiend kortverhaal etc. ter versterking van het café-gevoel en ter stimulering van de kunsten die onze cafés voor wat dat betreft zo mager doen afsteken bij vele andere culturen.

Tijdens elke borrel zijn er altijd wat hapjes die enige kosten met zich meebrengen vandaar het verzoek om een kleine financiële bijdrage. Er staat bij de ingang daarvoor een collectedoos. Bij voorbaat onze dank.

De vele belangstellenden voor een kort edoch indringend optreden kunnen contact opnemen met jaap de schepper (jdschepper@casema.nl)

Tot de volgende Sixties!

Anita Kuiken

Bep Bierlaagh

Jaap IJssel de Schepper

Babysitter pagina niet meer beschikbaar

Op last van het bestuur is de pagina waarop babysitters gevonden konden worden én de pagina om je als babysitter aan te melden verwijderd van de website. Dit in verband met de wetgeving omtrent privacy.

Mist u deze pagina's? Laat het ons weten via een opmerking onder dit bericht, dan zullen we bekijken of we dit op een andere wijze kunnen invullen.

Een brief van HMC aan bewoners Benoordenhout

Aan de bewoners rondom HMC Bronovo

Betreft: Wij hebben lef uit liefde voor de zorg
Datum: 24 januari 2019

Werken in de zorg vergt lef. Want je krijgt het aan alle kanten voor je kiezen. Het wel, maar ook het wee, het goede nieuws en soms ook het minder goede. En dat altijd onder druk van tijd en geld. Het kunnen helpen van je medemens is het mooiste dat er is. Vinden wij.

Wij houden van mensen en we houden ervan om ze beter te maken. Daarom willen we altijd de beste zorg verlenen. Maar de zorg verandert. De technologie ontwikkelt snel en mensen komen minder vaak naar het ziekenhuis. Zorg vindt steeds vaker plaats waar mensen het echt nodig hebben.

Brief van het HMC over Bronovo

24 januari 2019

HMC kiest koers voor de toekomst

Na een zorgvuldig verkenningsproces, deelt Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vandaag haar koers voor de toekomst. Het uitgangspunt is kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. Deze koers zal HMC in dialoog met alle belanghebbenden intern en extern toetsen op draagvlak. De zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen zullen zorgvuldig worden gewogen. Daarna vindt besluitvorming plaats in overleg met de medezeggenschapsorganen. HMC Westeinde blijft, als ziekenhuis met één van de grootste spoedeisendehulpafdelingen (SEH) van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden in HMC Westeinde en HMC Antoniushove. HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. HMC gaat met alle belanghebbenden en de zorgpartners een innovatief concept ontwikkelen ten behoeve van de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen dichtbij in de wijk.

Koers voor de toekomst

Op 24 januari aanstaande om 9:30 uur deelt het Haaglanden Medisch Centrum haar "koers voor de toekomst" met haar medewerkers.
Daar zal ook pers aanwezig bij zijn dus U zult wel één en ander via de media vernemen. 
We hebben met de directie van HMC afgesproken dat er op 30 januari aanstaande 's avonds een tweetal informatiebijeenkomsten plaats zullen vinden voor onze wijk het Benoordenhout. 
Verdere informatie hierover ontvangt U binnenkort.

Spoeddebat over HMC/Bronovo

Tijdens het spoeddebat in de raadscommissie samenleving over HMC/Bronovo van 17 januari heeft de wijkvereniging ingesproken. Hieronder de volledige tekst.

Geachte Voorzitter,

Mijn naam is Chance Pennington de Jongh en als voorzitter van de wijkvereniging spreek ik namens de wijk het Benoordenhout.

Het Benoordenhout voelt zich in steek gelaten. We hebben nog steeds een enorme kater overgehouden van hoe het gegaan is met het opheffen van lijn 18. We hebben de wijk gemobiliseerd, er is een VVD motie aangenomen, maar het resultaat is bedroevend.

Als je in Uilennest en Duinzigt woont moet soms je eerst 15 min lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte, dan ga je met de bus naar Centraal Station en dan moet je overstappen op tram of bus om de rest van de stad te kunnen bereiken. Deze bewoners zijn voor een groot gedeelte ouderen en velen zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Na de recente verslechtering van het openbaar vervoer hebben zij één troost en dat is: het Bronovo is in elk geval vlakbij. Maar ook dit gaat verdwijnen. Ik hoef U, hoop ik, niet uit te leggen dat deze mensen in paniek zijn. Kwartier lopen, bus naar CS en dan overstappen naar het Westeinde: ziet U het voor U voor ouderen die slecht ter been zijn?

Wij maken ons grote zorgen over hoe hun zorg er in de toekomst gaat zien en gelukkig zien we de huisartsen aan onze zijde. Ook zij hebben vragen over de inrichting van de zorg, over spoedeisende hulp, over poliklinische hulp en de diagnostiek.

Op 24 januari wordt het personeel ingelicht en daarna gaat het HMC met ons in gesprek om ons te informeren wat de besluiten zijn. Ze hebben de intentie uitgesproken samen met ons de zorg voor de toekomst voor onze wijk in te richten.

Dat klinkt hoopgevend, maar is er reden tot optimisme? Onze recente teleurstellende ervaring met de politiek heeft ons achterdochtig gemaakt. Sluiting van de bibliotheek, opheffen lijn 18, sluiten Bronovo zijn aanslagen op de leefbaarheid van het Benoordenhout. Soms vraag ik mij af of de andere wijken niet per definitie vóór gaan en wij achter aan moeten sluiten. Het coalitieakkoord was misschien een teken aan de wand immers het Benoordenhout wordt in het geheel niet genoemd. Moeten de Benoordenhouters niet zeuren?

De eerste keer dat we over lijn 18 hoorden was er al geen inspraak meer mogelijk en zijn we tot op de dag van vandaag bezig met de schade zoveel mogelijk te beperken. Wat staat ons nu weer te wachten? Is alles al besloten en gaan we een rituele dans beginnen? Het HMC wil ons laten meepraten, maar is dat een doekje voor het bloeden? Staan wij straks weer met lege handen?

Kortom wij doen een dringend beroep op U om voor het Benoordenhout op te komen door drie volgende punten op te pakken:

1. Van de politiek verwachten wij dat zij evenals de minister het huiswerk van HMC overhoort en daar bedoelen wij mee dat nagegaan wordt wat de aannames bij de besluitvorming zijn. Hoe is de samenstelling van onze wijk nu en in de toekomst en wat zegt dit over de zorgvraag? Laten we niet vergeten daar het Bezuidenhout, Mariahoeve, Scheveningen en Wassenaar bij te betrekken. Hoe toekomstbestendig is de business case? In hoeverre is de dure grond van het Benoordenhout de reden om het Bronovo te sluiten? Moeten we ons zorgen maken over de continuïteit van het HMC en staat ons een Slotervaartscenario te wachten?

2. Wij verwachten ook dat U met ons meedenkt en monitort hoe de zorg in de toekomst ingericht gaat worden. Hoe wordt het Hoofdlijnenakkoord ingevoerd? Er zijn mooie vergezichten over meer zorg dichtbij en e-health maar wat betekent dit concreet voor de oudere bewoners van onze wijk waarvan een groot gedeelte nog niet eens een email adres heeft?

3. Als dan toch de stekker uit het Bronovo gaat dan hopen we dat U ons niet weer in de kou laat staan met een houtje touwtje oplossing voor het openbaar vervoer naar het ziekenhuis en zeker niet met een houtje touwtje oplossing voor de inrichting van de zorg in onze wijk, maar wel dat U ons helpt met het inrichten van de zorg die recht doet aan de samenstelling van onze wijk.

Ik dank U voor Uw aandacht.