Algemene ledenvergaderingWIJKVERENIGING
BENOORDENHOUT
Wijkvereniging Benoordenhout
p/a Sonderdankstraat 27
2596 SB Den Haag

Wijkcentrum Benoordenhout
Bisschopstraat 5
2596 XH Den Haag

Aan de leden en donateurs van de
Wijkvereniging Benoordenhout


Den Haag, 2 april 2017

Geacht lid van de Wijkvereniging, geachte donateur,

Als het bestuur van de vereniging Wijkvereniging Benoordenhout, gevestigd te Den Haag, roepen wij op en nodigen wij u uit tot het bijwonen van de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 in het ANWB Gebouw, Wassenaarseweg 220, 2596 EC, Den Haag (hoek Wassenaarseweg/Van Alkemadelaan).

(Toegang tot het ANWB-complex via de personeelsingang: Bij binnenkomst op het terrein niet naar links naar de rotonde en hoofdingang, maar rechtdoor naar de ingang van het E-gebouw, het meest rechtse gebouw. De bijeenkomst vindt aldaar plaats op de bovenste etage.)De agenda van deze Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:
1.            Opening en mededelingen;
2.            Bespreking van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
3.            Stand van zaken
4.            Vaststelling van de jaarcijfers 2016
5.            Rondvraag;

Stemgerechtigd is volgens de statuten ieder (betalend) lid. Leden kunnen zijn: een natuurlijk persoon die woont of werkt in het Benoordenhout, dan wel een rechtspersoon. U bent lid, wanneer u zich in het verleden heeft aangemeld als lid, die aanmelding is aanvaard, en het lidmaatschap nog steeds voortduurt.
Alle leden zijn in het ledenregister van de vereniging opgenomen. Het register wordt bijgehouden door Mirjam Kroemer. Betaalt u contributie dan bent u zeker lid. In geval van twijfel of u lid bent, kunt u bellen met Mirjam of mailen naar info@wvbn.nl  of – ook die avond - alsnog lid worden. 
Laat uw stem niet verloren gaan: kunt u niet zelf komen, geeft u een volmacht om namens u te stemmen aan een ander lid, of aan het bestuur. Als lid mag u voor maximaal 4 andere leden als gevolmachtigde optreden. Een concept volmacht treft u hieronder aan. Alleen uzelf als volmachtgever hoeft te tekenen.  Een rechtspersoon, die lid is, wordt vertegenwoordigd door haar bestuur, of door een gevolmachtigde.
Ook gezinsleden van leden zijn uiteraard welkom op de vergadering. Alleen indien zij zelf ook lid zijn hebben zij stemrecht. Donateurs van de vereniging zijn welkom de algemene ledenvergadering bij te wonen. Een donateur heeft niet stemrecht.

De na te noemen bijlage treft u bij deze oproep bijgevoegd aan. Nog electronisch nagezonden zullen worden de concept notulen van de vorige ALV en de jaarcijfers. Papieren versies van alle bijlagen zijn (t.z.t.) op te vragen bij Mirjam Kroemer, secretariaat/ledenadministratie, 070–3240307 of info@wvbn.nl.
Ook zijn papieren versies van de bijlagen (t.z.t.) voor u ter inzage aanwezig en op te halen in het Wijkcentrum ’t Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, 2596 XH, Den Haag, en/of in de vergaderlocatie bij aanvang van de vergadering .

Namens het bestuur,

Dick Th.J. van der Klei, secretaris

Mail direct: secretaris@wvbn.nl
Website: www.wvbn.nl


Bijlagen:
1.       Concept volmacht
2.       Concept notulen vorige algemene ledenvergadering (volgt)
3.       Jaarcijfers (volgt)

Geen opmerkingen: