Florence en HWW zorg slaan de handen ineen


Acute zorg wordt efficiënter georganiseerd

Lokale zorgaanbieders Florence en HWW zorg hebben vandaag een intentieovereenkomst getekend voor het gezamenlijk verzorgen van de ongeplande acute zorg in de avond, nacht en het weekend.
Desiree Sollewijn Gelpke en Niels Honig ondertekenen een intentieverklaring tot samenwerking op het gebied van acute zorg voor ouderen (foto: Eva Collette, HWW zorg)
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts uit bed valt en de personenalarmering inschakelt of een cliënt die onwel wordt overdag in zijn woonkamer en de alarmering oproept. HWW zorg en Florence denken door deze acute zorg samen te organiseren, zij betere en efficiëntere zorg kunnen verlenen en dat er minder kosten mee gemoeid zijn.

Toename acute zorg
In heel Nederland is sprake van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen.
Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, Spoedeisende Hulp en ambulancezorg toe. Demografische en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen zijn hier debet aan.

Onrendabel
Voor zorgaanbieders als HWW zorg en Florence is het onrendabel om acute ongeplande zorg ‘buiten kantooruren’ aan te bieden. Deze zorg brengt hoge kosten met zich mee en de zorgaanbieders krijgen slechts een deel daarvan vergoed door zorgverzekeraars. Daarnaast kopen zorgverzekeraars alleen voor hun eigen verzekerden in. Dit is heel inefficiënt, zowel voor zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Ook Florence en HWW zorg ondervinden de nadelen van deze situatie.

Samenwerking draagt bij aan goede zorg
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurder bij HWW zorg: “De dienstverlening voor acute zorg is nu niet rendabel en vraagt veel van onze organisaties. Door het gezamenlijk te regelen kan het efficiënter. Dit zorgt voor lagere kosten. Daarnaast kunnen we beter inspelen op de behoefte van onze cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Niels Honig, bestuurder van Florence vult aan: “We zijn blij dat we samenwerken op dit gebied. Onze cliënten worden steeds ouder, blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben ook steeds zwaardere zorg nodig. Dan moet je naar goede en creatieve oplossingen zoeken”.

Coöperatie Thuis&Veilig
De samenwerking tussen Florence en HWW zorg vloeit voor uit de Coöperatie Thuis&Veilig, waarvan Florence een van de oprichters is. Coöperatie Thuis&Veilig streeft naar een landelijke dekking van bereikbaarheid en beschikbaarheid van verpleegkundige inzet bij acute zorgvragen in de avonden, nachten en weekenden. Acute zorg kan namelijk slimmer, goedkoper en kostendekkend zijn als zorgaanbieders en zorgverzekeraars het samen doen.

Over Florence
Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 3.700 medewerkers en ruim 1.700 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.

Over HWW zorg
Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie en zit bij u, uw naaste en uw patiënt/cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Ook biedt HWW zorg revalidatie en tal van andere producten en diensten.

Dichtbij, slagvaardig en veelzijdig.Geen opmerkingen: