Brief nav zienswijze WV Benoordenhout betreffende HML

an: College van B&W, t.a.v. wethouder Mrs. Saskia Bruines

Betreft: Vergunningsverlening dependance voor Haags Montessori Lyceum op Neuhuyskade 40

Van: Mr C. Pennington de Jongh, voorzitter wijkvereniging Benoordenhout

Datum: 22 oktober 2018

Geacht College en Geachte Mevrouw Bruines,

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft kennisgenomen van het besluit door het College van B&W van 11 september jl. (kenmerk 201807078/6879000) tot verlening van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen en veranderen van het kantoorgebouw Neuhuyskade nr. 40 t.b.v. de vestiging van een schooldependance voor het Haags Montessori Lyceum (HML). De wijkvereniging acht het niet opportuun een bezwaarschrift in te dienen, maar wil wel enkele zorgen die ook waren opgenomen in onze zienswijze, andermaal onder de aandacht brengen van de gemeente. Wij vertrouwen erop dat de gemeente hier inhoudelijk op reageert.

Algemeen

De wijkvereniging heeft begrip voor de noodzaak de toename van leerlingen als gevolg van de groei van het aantal inwoners in Den Haag op te vangen. Het verrast daarom niet dat de belangen van de beoogde onderwijsactiviteiten zwaarder wegen dan ingediende bezwaren en zorgen van de omgeving.
De hoofdelementen van de redenering van de Gemeente om te komen tot het toestaan van een afwijkende functie voor Neuhuyskade 40 zijn dat locatie en gebouw geschikt zijn gebleken voor het beoogde gebruik, de onderwijsactiviteiten ruimtelijk inpasbaar zijn, niet leiden tot onaanvaardbare hinder voor omwonenden mede door maatregelen van de initiatiefnemer (het HML) en dat qua verkeer het bestaande wegenstelsel is toegerust voor een school voor voortgezet onderwijs op deze plek.

Zoals al bleek uit de door omwonenden en de wijkvereniging ingediende reacties op de vergunningsaanvraag is de beleving van veel bezorgde bewoners in de omgeving op verschillende punten een andere. Dat blijft ook na de verlening van de vergunning veelal het geval.

Onderstaand willen wij daarom voor twee aspecten andermaal uw aandacht vragen en ook een nieuwe aspect benoemen waarover duidelijkheid is gewenst n.a.v. begrijpelijke zorgen van omwonenden. Het betreft (1) de voorziene duur

van de dependance, (2) de verkeersveiligheid en (3) de toekomstige bestemming van het aanpalende (kantoor)gebouw op de Neuhuyskade.

(1) Duur van de dependance

In het Benoordenhout zijn al decennia lang ten minste 6 basisscholen en 4 scholen voor voortgezet onderwijs. Dat is voor een woonwijk een fors aantal. De scholen zijn zeker goed geintegreerd in de wijk. Dat neemt echter niet weg dat zoveel scholen logischerwijs druk geeft op de omliggende straten en voor direct omwonenden ook een belasting kunnen vormen. Daar moet niet te licht over worden gedacht.

Drie basisscholen respectievelijk twee scholen voor voortgezet onderwijs zijn gehuisvest in het gebied in het deel van de wijk waar de Neuhuyskade ligt - en niet twee respectievelijk een zoals ten onrechte wordt vermeld in het stuk over de ‘afwijkende functie’. Nog een extra schoolgebouw met 400 leerlingen en 40 docenten in dit deel van de wijk is voor velen een school te veel. Dat geeft nog meer drukte en ook meer overlast voor direct omwonenden en ook winkeliers in de Weissenbruchstraat. Naast maatregelen ter beperking van overlast is daarom van groot belang voldoende duidelijkheid te bieden over de duur van de termijn van maximaal 10 jaar.

Omdat de school geen zekerheid kan geven over permanente huisvesting op lange termijn, is gevraagd om een omgevingsvergunning voor permanente functiewijziging. De intentie is echter dat dit geldt voor (maximaal) 10 jaar zoals ook wethouder Bruines in haar brief van 14 september j.l. (kenmerk BOW/2018.340) aan bewoners aangaf. Dit geeft velen in de buurt echter te weinig zekerheid. Menigeen vreest dat na die 10 jaar mede vanwege gemaakte kosten het gebouw toch een schoolbestemming zal houden.

De wijkvereniging bepleit daarom dat door de gemeente duidelijker wordt aangegeven dat het daadwerkelijk om een periode van maximaal 10 jaar gaat en de dependance dan weer verdwijnt. Dat zou veel onrust wegnemen.

(2) Verkeersdrukte en - veiligheid

De verkeersveiligheid is een serieuze zorg vanwege de reeds aanwezige verkeersdruk. Het argument dat de verkeersveiligheid niet in het geding is omdat Neuhuyskade en omliggende straten zijn ingericht als 30-km/u straten en dit de verkeersveiligheid verhoogt omdat voertuigen met fietsers rekening

moeten houden is weinig overtuigend. Weinig automobilisten houden zich aan de 30 km en in de praktijk doen zich nu al dagelijks chaotische situaties voor. Met name wanneer scholen beginnen en uitgaan. De overgang naar een onderwijsbestemming van Neuhuyskade 40 leidt tot weinig minder auto’s, maar straks wel tot enkele honderden extra fietsers in een nu al druk gebied.

De wijkvereniging maakt zich ernstige zorgen over de verkeersdrukte en – veiligheid. Dat wordt versterkt door enkele gevaarlijke kruispunten. Dat betreft niet alleen de kruising Weissenbruchstraat-Neuhuyskade maar ook de kruising Wassenaarseweg –Neuhuyskade wanneer er nog meer fietsers bij komen.

De voorgestelde maatregelen om verkeershinder te beperken zijn daarom essentieel en mogen niet als vrijblijvend worden beschouwd. Zo is het voorstel partieel eenrichtingsverkeer in te stellen op de Neuhuyskade zodat fietsers in twee richtingen kunnen rijden, praktisch en verstandig al was het maar omdat fietsers in een grote stad zich doorgaans slecht houden aan ge- en verboden. Evenzo het voorstel de start- en sluitingstijden van de dependance goed met omliggende scholen af te stemmen om piekbelastingen te voorkomen.

De wijkvereniging bepleit vanwege de zorgen en bezwaren van omwonenden en wijkvereniging een convenant af te sluiten tussen school, gemeente en wijkvereniging om de toegezegde maatregelen – en wellicht aanvullende maatregelen -ter beperking van hinder voor verkeer alsook die voor omwonenden samen uit te werken, vast te leggen en te monitoren. Dat kan eveneens onrust wegnemen. Een dergelijk convenant zou aansluiten bij convenanten die eerder bij andere scholen in het Benoordenhout zijn gesloten (Aloysius en later het VCL, bijvoorbeeld) om overlast te beperken en ongewenste situaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

(3) Toekomstige bestemming aanpalende kantoorgebouw Neuhuyskade

Omwonenden maken zich zorgen dat het aanpalende (kantoor) gebouw op de Neuhuyskade – eveneens van de Kinderbescherming - op den duur ook een onderwijsbestemming zou kunnen krijgen. Het zou onrust wegnemen wanneer duidelijk wordt gemaakt dat geen nieuwe school in het aanpalende gebouw of in dit deel van de wijk wordt toegelaten. Kan de gemeente hierover meer duidelijkheid geven.

Namens de wijkvereniging Benoordenhout,

Mr C. Pennington de Jongh

Voorzitter