Gebiedsvisie Internationale Zone

Gebiedsvisie Internationale Zone zoals vastgesteld juni 2019

De gemeente zal de komende jaren inzetten op het versterken van de Den Haag als stad van vrede en recht. In het coalitieakkoord is vastgesteld dat er een nieuwe gebiedsvisie voor de Internationale Zone wordt opgesteld. 

De doelstellingen zijn: 
  • Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
  • Het creëren van economische ontwikkeling en banen 
  • Het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het beschermen en versterken van het groen en natuur.
Deze gebiedsvisie dient als sturend instrument bij toekomstige ontwikkelingen. Het draagt bij aan het strategisch locatiebeleid voor vestiging van internationale instellingen en organisaties met, indien nodig, bijbehorende veiligheidszone. 
De ruimtelijke voorwaarden per deelgebied dienen als onderbouwing voor diverse nog op te stellen Nota van Uitgangspunten. Daarnaast dient de gebiedsvisie als toetsingskader bij de nog op te stellen Nota’s van Uitgangspunten.

De nota schampt het Benoordenhout aan de noordzijde (Strafhofgebied en omgeving) en aan de westzijde (de Internationale boulevard).

5.3 Strafhofgebied en omgeving blz 35
Het deelgebied Strafhof e.o. vormt de stadsrand van Den Haag met het aangrenzende duingebied en waterwingebied Meijendel. Meijendel is een Europees beschermd gebied (natura 2000) en is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het deelgebied Strafhof e.o. is al eeuwen een schiet/ defensie terrein met meerdere kazerneclusters waarbij een hoog beveiligingsprofiel hoort. Feiten en toekomstige ontwikkeling IO’s In de huidige situatie bevinden zich in het deelgebied de internationale rechtbank, het ICC. Maar ook de Frederikkazerne, Officiershotel van defensie, gronden van defensie, schietverenigingen en diverse sportverenigingen. Verschillende defensie- en onderzoeksorganisaties op nationaal en internationaal niveau zijn of worden in het deelgebied gevestigd zoals AIVD, MIVD, NCI Agency, TNO. Organisaties die veelal gespecialiseerd zijn op het gebied van (digitale) beveiliging en onderzoek. Tevens hebben deze organisaties een hoog veiligheidsniveau. Defensie heeft aangegeven delen van gronden te willen verkopen. Gronden waar nu de schietverenigingen en diverse sportvoorzieningen zich bevinden. De Frederikkazerne gaat de komende jaren transformeren naar een locatie van waaruit diverse nationale veiligheidsdiensten gaan opereren. De NCI Agency heeft onlangs een renovatie/nieuwbouw afgerond van het huidige pand om de verwachte groei te accommoderen. In 2019 start het NCI Agency met de bouw van een (ondergrondse) parkeergarage op eigen terrein voor medewerkers. Het deelgebied is gedeeltelijk onderdeel van Nationaal Park Hollandse duinen. Dit natuurpark begint pas achter de bebouwing van TNO. Het natuurgebied wordt vele gebruikt voor wandel en fietsrecreatie, maar ook als route voor woon-werk verkeer. 
Het Bronovo ziekenhuis is voornemens delen van het ziekenhuis af te stoten en zich elders in de stad te concentreren met medische zorg. Hierdoor komen in de toekomst delen van het Bronovo ziekenhuis vrij voor herontwikkeling met gedeeltelijk behoud van de zorgfunctie. 
De Penitentiaire Inrichting Scheveningen (Scheveningse gevangenis) gaat in de komende jaren delen afstoten.

5.4 Internationale Boulevard blz 41
Met de Internationale Boulevard wordt de Raamweg, Koningskade, Plesmanweg, zone rondom Madurodam en het Hubertusviaduct bedoeld. De Internationale Boulevard is in zijn huidige situatie slechts een route tussen het Central Innovation District en de Internationale Zone. Via de Koningskade en de Raamweg komen de S200 en de S102 samen. Dit zijn stedelijke hoofdwegen met een doorgaande functie (als onderdeel van de centrumring). Verder is het een belangrijke fietsroute en over de Internationale boulevard ligt tramlijn 9 als een directe tramverbinding tussen Den Haag CS en Scheveningen Bad via Madurodam. Feiten en toekomstige ontwikkeling IO’s Aan de Internationale Boulevard bevinden zich diverse overheidsinstellingen, banken, ambassades, internationale school, consulaten, High Commissioner on National Minorities (HCNM) van de OSCE. Nabij het Hubertusviaduct zijn Shell en het Kosovo Tribunaal gevestigd. In de rand van de Scheveningse bosjes bevinden zich Madurodam en Tennispark ‘Thor de Bataaf’. De Internationale Boulevard is de toekomstige verbinding tussen het CID en de Internationale Zone en Scheveningen haven en bad. De Internationale boulevard heeft een belangrijke doorstroomfunctie voor zowel autoverkeer als het openbaar vervoer. De komende jaren zal de functie van de Raamweg als stedelijke hoofdweg een belangrijke stadsontsluiting blijven vervullen voor het autoverkeer. Aan de Koninginnegracht, binnen een prettig grachtenprofiel, bevind zich in het groen het huidige tram tracé naar Scheveningen bad. In de huidige situatie wordt de openbare ruimte gedomineerd door het veel infrastructuur en diverse grote verkeerskundige kunstwerken. Tevens vormt deze weg met gracht een barrière tussen de woonwijken en bijbehorende voorzieningen. Het is echter ook een plek waar verschillende functies en belangen bij elkaar komen. Anno 2019 versterken die elkaar niet, het gebied is gefragmenteerd en vol met diverse verkeersfuncties. De Raamweg en Koningskade missen de allure die de boulevard verdient. Tevens vormt deze drukke weg met gracht een barrière tussen de woonwijken en bijbehorende voorzieningen.

1 opmerking:

Unknown zei

Gezondheidszorg wordt gedecimeerd in Benoordenhout , Wassenaar en Scheveningen ook het openbaar vervoer tussen Benoordenhout en het centrum. Toegankelijkheid Benoordenhout voor auto's uit het centrum wordt waar mogelijk beperkt. Zo maak je Den Haag pas aantrekkelijk voor expats.