Coalitieakkoord 2022-2026 Den Haag

Presentatie Coalitieakkoord 2022-2026

Op vrijdag 16 september 2022 presenteerden D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord 2022-2026 voor Den Haag. Het akkoord met de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’, bevat onder meer de volgende onderwerpen:

Investeringen in wijken en buurten                                                                           Er wordt geïnvesteerd in de buitenruimte en in de aanpak van notoire overtreders en overlastgevers. Wijken die te kampen krijgen met meerdere problemen, kunnen rekenen op extra, gerichte aandacht en extra geld. Dat is ook het geval voor de aanpak van criminaliteit.

Betaalbaar wonen
Het coalitieakkoord kiest voor een hoger percentage betaalbare woningen, zowel koop als huur, het zogenaamde middensegment. Leegstand, verkrotting en slechte verhuurders worden aangepakt. De inzet van de Haagse Pandbrigade wordt uitgebreid. De coalitie verruimt de regels rond verkamering om meer ruimte te maken voor studentenhuisvesting.

Versnelling verduurzaming
Het aantal woningen dat wordt geisoleerd en opgeknapt wordt verhoogd naar 10.000 per jaar. Het gaat daarbij om de minst energiezuinige woningen met de labels E, F en G.

Extra geld voor preventie
De bestaanszekerheid en kansengelijkheid in onze stad staan onder druk en dat moet anders. Daarom investeert deze coalitie in preventie. Er wordt extra geld uitgetrokken voor onder meer veiligheid op straat, gezondheid, jeugdhulp, sport, onderwijs, cultuur, taalhulp, werk en een goede start voor kinderen.

Dienstverlening
De dienstverlening aan inwoners en ondernemers wordt verbeterd en het contact met de gemeente directer. De coalitie wil dat de gemeente dicht bij de bewoners en ondernemers staat. Onder meer door meer aanwezig te zijn in wijken en buurten. De telefonische dienstverlening en vooral de vervolgacties worden verbeterd, er wordt sneller gereageerd als Hagenaars iets vragen of melden, de gemeente gaat investeren in ontmoetingspunten in de wijk.

Basis op orde
Dit betekent iets voor de manier waarop de gemeente werkt. De gemeente moet flexibeler werken, meer luisteren naar inwoners en ondernemers en gericht en integraal problemen te lijf gaan. Belangrijk is ook dat de gemeentefinanciën op orde worden gebracht. Decennia lang heeft de stad te vaak problemen aangepakt met geld uit de reserves en geld dat tijdelijk beschikbaar was. Dit moet veranderen. De volgende lasten voor Hagenaars worden verhoogd: Onroerendezaakbelasting, het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de parkeertarieven.

Voor het volledige coalitieakoord, klik op:

Coalitieakkoord_2022_2026_T(PDF, 8,2 MB)

Vorig artikelVolop activiteiten in Week tegen eenzaamheid
Volgend artikelTwee lezingen op 8 oktober in Paschalis Baylonkerk