Herontwikkeling ANWB terrein – status december 2020

ANWB hoofdkantoor in Den Haag
ANWB hoofdkantoor in Den Haag. Foto: 070fotograaf - Frank van der Leer

De herontwikkeling van het ANWB terrein raakt de de leefbaarheid van het Benoordenhout. De verschillende belanghebbenden hebben zich verenigd en zijn betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.                                                                                       De voorzitter van onze wijkvereniging, Chance Pennington de Jongh, informeert in onderstaande notitie over de stand van zaken in december 2020.

De Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, de Verenigde bewoners van Alkemadelaan 70 t/m 116, en de Tuinvereniging Clingendael, verder te noemen belanghebbenden, hebben zich verenigd en zijn betrokken bij de herontwikkeling van het ANWB terrein.

Wij zijn trots op onze wijk en hebben het beste voor met onze wijk en de huidige en toekomstige bewoners. Daarom zien wij graag een kwalitatief hoogwaardige invulling van de huidige ANWB locatie, die bijdraagt aan de leefbaarheid van onze wijk en aan het genieten van Park Clingendael.

De belanghebbenden zijn door het communicatiebureau “De Wijde Blik” uitgenodigd om deel te nemen aan een participatieproces. Er is hiervoor een klankbordgroep (kbg) opgericht bestaande uit: belanghebbenden, “De Wijde Blik”, ABB (de projectontwikkelaar), MLA+ architects, ANWB, gemeente Den Haag en gemeente Wassenaar.

We hebben inmiddels twee online kbg bijeenkomsten bijgewoond en bij de eerste zijn door de projectontwikkelaar ABB plannen ontvouwd die inhouden dat het bouwvolume ten opzichte van eerdere plannen van de ANWB verdubbeld is. Van 240 naar 528 woningen, waarbij een bouwvolume omvangrijker en hoger dan de huidige ANWB-bebouwing werd getoond.

Hoe zat het ook alweer? De kaders en voorwaarden voor de eerdere ANWB plannen lagen vast in een startnotitie die was aangenomen door de raad van de gemeente Wassenaar. Het ANWB-terrein ligt immers op Wassenaars gemeentegrond. In de vorige startnotitie stond dat er gebouwd mocht worden met accenten tot 47m hoogte terwijl het monument 32m hoog is en inclusief 25% sociale woningbouw.
De kbg is door ABB ingesteld en het belangrijkste onderwerp is de actualisatie van de startnotitie. Wethouder Wassenaar van de gemeente Wassenaar, die na afloop van beide kbg bijeenkomsten aanwezig was, onderstreepte tijdens de eerste kbg bijeenkomst het belang van het participatieproces.

Belanghebbenden hebben na de eerste online kbg bijeenkomst een gezamenlijke notitie (gezamenlijke uitgangspunten) ingediend met verwachtingen op het gebied van: maximaal bouwvolume, Leefbaarheid Effect Rapportage (LER), bouwhoogte, participatie, beschermd stadsgezicht, duurzaamheid en ecologisch bouwen, verkeersdruk. De kern van de uitgangspunten is dat het voorgestelde bouwvolume en het daarbij aangegeven aantal wooneenheden niet passend en niet acceptabel is.

Als reactie op de uitnodiging voor de tweede online kbg bijeenkomst hebben belanghebbenden benadrukt dat twee bijeenkomsten om dergelijk complexe materie te bespreken teneinde een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen, onvoldoende zijn. Een participatieproces vergt meer tijd en zorgvuldigheid.
Tevens is vermeld dat het voorgestelde bouwvolume onacceptabel is vanwege de ernstige gevolgen voor de omgevings- en leefkwaliteit in het Benoordenhout (bouwhoogte, verkeersoverlast, druk op voorzieningen)

Tijdens de tweede kbg bijeenkomst gaf ABB aan dat het bouwvolume niet ter discussie staat. Aan wethouder Wassenaar hebben belanghebbenden gemeld dat het voorgestelde bouwvolume onacceptabel is en dat er van een serieus te nemen participatieproces geen sprake is.

Eind november, na de tweede kbg bijeenkomst, hebben belanghebbenden een brief van “De Wijde Blik” ontvangen waarin gemeld wordt dat het participatieproces is herzien en uitgebreid zal worden met nog twee kbg bijeenkomsten, in de verwachting dat aansluitend een openbare bijeenkomst georganiseerd zal worden ten behoeve van belangstellenden. Tevens is vermeld: ….dat er punten zijn waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, maar dat er ook stappen moeten worden gezet om tot elkaar te komen. Hieronder rekenen we ook het bouwvolume….

We zijn benieuwd naar de hernieuwde voorstellen van ABB in de derde kbg bijeenkomst en hopen dat het voorgestelde bouwvolume wel rekening zal houden met de gevolgen voor het Benoordenhout op de verschillende gebieden.

Tenslotte een oproep: we zijn op zoek naar een architect of stedenbouwkundige en mede-wijkbewoner die met ons meedenkt, alternatieven kan ontwikkelen en ervaring heeft met dergelijke projecten. Stuur graag Uw reactie naar ANWBherbouw@wvbn.nl

Wijkvereniging Benoordenhout, Stichting Wijkbelangen Uilennest, Verenigde bewoners van Alkemadelaan 70 t/m 116, de Tuinvereniging Clingendael.

 

 

Vorig artikelDoe mee aan Collectieve Zonnepanelenactie voor Benoordenhout
Volgend artikelSint bedankt alle speurneuzen